Forretnings betingelser

Glud Photografy

Forretningsbetingelser

Parterne

Denne kontrakt omhandler forholdene vedr. fotograferingen, ophavsretten, brugsret-ten samt de overordnende og generelle ansvarsforhold for fotografisk materiale, som er udarbejdet i samarbejde mellem parterne for at forebygge tvister og sikre rettighe-derne i samarbejdet mellem de involverede parter.

Parterne er forpligtet til at overholde denne kontrakts ordlyd fuldt ud såsom brugsret, brugsformål samt ophavsretslige forhold. Ingen af de parterne kan gøres ansvarlig for tredjemands misbrug af materiale, dette være grundet tyveri, uretmæssig kopiering, ubevist bortkomst af fotografisk materiale eller anden årsag. Ved hændelse af denne karakter er den forulempede part forpligtet til at informere øvrige parter om det hændte, og denne kontrakt vil stadig være gældende for alle parter.

Billederne må ikke anvendes til at miskreditere parterne.

Billederne må ikke anvendes kommercielt (betalings-internetsider med krav om beta-ling (f.eks. betalt medlemskab), stock photos, reklamer, etc.) eller videresælges til tredjepart uden særskilt skriftlig aftale mellem parterne.

Billederne må ikke anvendes eller udstilles, således at de kan sætte parterne i forbin-delse med: Sygdom, pornografi, religion, politik samt køns- eller racediskriminerende holdninger.

Fotograf

Fotografen ejer alle rettigheder over billeder taget under fotosessionen i henhold til dansk lov om ophavsret.

Fotografen kan frit bruge billederne til eget brug, til fotoudstillinger, websites, inter-net-profiler, fotoudgivelser (blade, magasiner, bøger), konkurrencer, kritiksider samt til fotografens markedsføring i ind- og udland.

Fotografen udvælger og leverer færdigredigerede digitale billeder i et format bestemt af fotografen til parterne på et medie eller fra en URL også bestemt af fotografen.

Fotografen har leveret billederne, når billederne er formidlet (f.eks. sendt med mail) til parterne, eller fotografen har givet information med vejledning i hvordan parterne selv kan hente billederne (f.eks. ved angivelse af en URL, hvor parterne selv kan hente billederne).

Øvrige parter (ikke fotograf)

Øvrige parter giver samtykke til at fotografen kan udøve alle sine rettigheder til samt-lige billeder, der optages veddenne fotosession jf. ophavsretslovens §60.

Øvrige parter kan frit bruge billederne til eget brug, egen markedsføring, set card, porteføljemappe, udstillinger, eget website og internet-profiler, så længe hvert billede er ledsaget fotografens copyright eller kreditering.

Specifikt anføres, at øvrige parter ikke må:
– redigere billederne eller foranledige redigering af billederne af 3. part uden fotogra-fens skriftlige tilladelse
– videresælge billederne
– bruges på internetsider, som kræver betaling for at se billederne (f.eks. betalt med-lemskab).

Kontrakten kan ophæves ved henvendelse til fotografen mod betaling af kr. 3.000,- incl. moms, som dækker fotografens omkostninger for tidsforbrug og økonomiske ud-gifter. Billederne må herefter ikke bruges af parterne (incl. fotograf).

Fotografen er berettiget til at fakturere en part, der overtræder en eller flere dele af modelkontrakten for kr. 3.000,-
incl. moms.

Særlige forhold